Konference bezpečně spolu 2022

VÝVOJ DIGITALIZACE VE STAVEBNICTVÍ VE VZTAHU K BOZP NA STAVENIŠTI

Společnost Arrano Group s.r.o. ve spolupráci se Společnou Vizí z.s. pořádá Konferenci Bezpečně spolu na téma: Vývoj digitalizace ve stavebnictví ve vztahu k BOZP na staveništi. 

Konference je zařazena do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT.


Jednodenní odborná akce se bude zabývat především novými trendy v oblasti digitalizace ve stavebnictví v návaznosti na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. Především při činnosti Koordinátora BOZP na staveništi na straně zadavatele stavby a Technika BOZP (OZO v prevnci rizik) na straně zhotovitele stavby.

Na tuto konferenci se připravuje prezentace konkrétních věcných problematik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) na staveništích, a to poznatků a zkušeností z činnosti koordinátorů BOZP na staveništích, z činnosti zhotovitelů stavebních prací, projektantů, ale rovněž projektových manažerů na stavbách a jejich spolupráce s odborně způsobilými osobami. Konference bude zaměřena na nové trendy jako je vedení elektronického stavebního deníku, elektronické podpisy včetně elektronických kulatých razítek a samozřejmě i problematiku BIM, která se nás v budoucnu může dotýkat. Nutno říci, že architektonická a projektantská obec již povětšinou s digitálními modely úspěšně pracuje, stavbyvedoucí a další účastníci staveb jsou však do dané tematiky uváděni až v poslední době. Především starší generace, které jsou zvyklé na možnost kdykoli operativně do výstavby zasáhnout, si přitom na nový systém zvykají těžce. Je však nasnadě, že rozšíření jejich znalostí bude do budoucna nezbytné.

Cílem připravované konference je především zaměřit na nové formy digitalizace, které se objevují čím dál častěji ve stavbním prostředí. Již mnoho staveb veřejných zadavatelů se realizuje prostřednictvím elektronických stavebních deníků, kdy je nezbytností mít elektronický podpis či elektronické oprávnění (autorizační razítko). Často se využívají pro činnost Koordinátora BOZP datové sklady a úložiště, kde je možné sdílet dokumenty s dalšími účastníky výstavby.  Ukazuje se, a to ze zkušeností na velkých stavbách u nás i v zahraničí, že v současné době se i v oblasti BOZP nejedná jen o dodržování platných právních předpisů a norem, o sledování kvality stavebních prací a termínů dokončení stavebních prací, ale o zvládnutí manažerského řízení stavby včetně digitalizace. 

Přínosy digitalizace jsou nezpochybnitelné, což potvrzuje i zájem ze strany investorů, kteří v té souvislosti poukazují zejména na finanční úsporu. Digitalizace je navíc vítána i v jiných než stavebních či investorských kruzích.   

Aktuálním projektem financovaným z veřejných prostředků je i výstavba úseku dálnice D35 Časy – Ostrov, jejíž dokončení je naplánováno na rok 2022. Od samého počátku je v rámci projektu používán datový sklad stavby (DSS), který sdružuje všechny dokumenty související se stavbou na jednom místě. 

Konference se chce také zabývat donekončna otázkou spolupráce Koordinátora BOZP versus Technika BOZP na stavbách, neboť z reálné zkušenosti víme, že Koordinátor BOZP často supluje činnost Technika BOZP a neplní si své zákonné povinnosti. Neustálé focení osobních ochranných pracovních pomůcek na staveništi není prioritní náplní jeho činnosti. 

Součástí konference bude i IV. společné setkání koordinátorů BOZP se zástupci odboru bezpečnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Účelem setkání bude sjednocení postupů všech koordinátorů BOZP na stavbách ŘSD ČR, při plnění požadavků ŘSD ČR vyplývajících ze smluvních vztahů a bezpečnostních předpisů. 

Záštitu akci udělilo: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ředitelství silnic a dálnic ČR a  Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

   

 

 

 

 

Poděkování za pořádání konference patří především partnerům, kteří se konferenci rozhodli podpořit nejen finančně, ale především svým kladným přístupem k dodržování bezpečnosti práce na staveništi.


Generální partneři

Partneři

Partneři - vzdělávací instituce

Mediální partneři