Konference bezpečně spolu 2020

PROJEKTOVÝ SAFETY MANAGER

Společnost Arrano Group s.r.o. ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí pořádá Konferenci Bezpečně spolu na téma: Projektový safety manager.

Konference je zařazena do programu celoživotního vzělávání ČKAIT.


Dvoudenní odborná akce se bude zabývat především činností Koordinátora BOZP ve vazbě na další účastníky výstavby. 

Na tuto konferenci se připravuje prezentace konkrétních věcných problematik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) na staveništích, a to poznatků a zkušeností z činnosti koordinátorů BOZP na staveništích, z činnosti zhotovitelů stavebních prací, projektantů, ale rovněž projektových manažerů na stavbách a jejich spolupráce s odborně způsobilými osobami. Konference bude rovněž zaměřena na právní záležitosti v oblasti BOZP spojené s přípravou a realizací stavby, zejména se jedná o odpovědnost jednotlivých účastníků ve výstavbě za úroveň BOZP a za předcházení vzniku pracovních úrazů ve stavebnictví.

Cílem připravované konference je především zaměřit se na komunikaci a spolupráci jednotlivých účastníků ve výstavbě, zejména na spolupráci koordinátora BOZP na staveništi, projektového manažera a na provádění jednotlivých činností v projektovém týmu. Ukazuje se, a to ze zkušeností na velkých stavbách u nás i v zahraničí, že v současné době se i v oblasti BOZP nejedná jen o dodržování platných právních předpisů a norem, o sledování kvality stavebních prací a termínů dokončení stavebních prací, ale o zvládnutí manažerského řízení stavby i na úseku BOZP.

Stát se dobrým manažerem je velmi dlouhá cesta. Je to kombinace formálního vzdělávání, ale hlavně praxe. Je potřeba to reálně dělat a učit se od svého týmu, svých chyb a ideálně od někoho, kdo je v tom dobrý. A začít od menších, jednodušších projektů. Manažera nedělá osvdčení či autorizace, ale umění efektivně pracovat v týmu a právě koordinátor BOZP na staveništi i technik BOZP se často stávají součástí projektového týmu.   

Důvodem vysoké náročnosti je mj. časová ohraničenost projektu a nutnost propojit pro vytvoření produktu projektu také specialisty, kteří spolu ještě nepracovali. V některých společnostech je běžné, že projektový tým je složen z členů, kteří pracují v různých destinacích, což rapidně zvyšuje nároky na komunikační schopnosti projektového manažera a emocionální kompetence obecně

Konference se chce zabývat otázkou spolupráce projektového týmu na pozemních a dopravních stavbách. 

Součástí konference bude i III. společné setkání koordinátorů BOZP se zástupci odboru bezpečnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Účelem setkání bude sjednocení postupů všech koordinátorů BOZP na stavbách ŘSD ČR, při plnění požadavků ŘSD ČR vyplývajících ze smluvních vztahů a bezpečnostních předpisů.

Záštitu akci udělilo: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Ředitelství silnic a dálnic a Státní úřad inspekce práce.

   

 

 

 

 

Poděkování za pořádání konference patří především partnerům, kteří se konferenci rozhodli podpořit nejen finančně, ale především svým kladným přístupem k dodržování bezpečnosti práce na staveništi.


Generální partneři

Partneři

Partneři - vzdělávací instituce

Mediální partneři