Periodická zkouška Prevence rizik v BOZP

Periodická zkouška z odborné způsobilosti po 5 ti letech

Společnost Arrano Group s.r.o. dříve Ecological Consulting a.s. získala jako první subjekt v České republice od Ministerstva práce a sociálních věcí akreditaci k provádění zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle zákona č.309/2006 Sb. a prováděcích předpisů na dobu 3 let. Dne 18.2.2010 MPSV udělilo společnosti Ecological Consulting a.s. prodloužení akreditace zkoušek z odborné způsobilosti na dobu 10-ti let. AKREDITACE MPSV k nahlédnutí zde.


Společnost Ecological Consulting a.s. podala návrh na změnu akreditace zkoušek z odborné způsobilosti v prevenci rizik v oblasti BOZP a dne 22.7.2013 Ministerstvo práce a sociálních věcí schválilo změnu akreditace k provádění periodických zkoušek z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů prevence rizik.


CENA OPAKOVANÉ ZKOUŠKY PO 5 TI LETECH: 6.500 Kč
(včetně DPH)

MAXIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ ZKOUŠKY: 8 osob

TERMÍNY ZKOUŠEK OLOMOUC 2019:
adresa konání Střední novosadská 7/10, 779 00 OLOMOUC

18. ledna 2019
22. února 2019
29. března 2019
26. dubna 2019
31. května 2019
28. června 2019
26. července 2019
30. srpna 2019
27. září 2019
25. října 2019
29. listopadu 2019
13. prosince 2019

 

ODBORNÝ GARANT ZKOUŠKY: Ing. Petr Kopečný


KDO SE MŮŽE PŘIHLÁSIT:

Periodickou zkoušku z odborné způsobilosti k činnostem fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci může vykonat každá osoba, která podá stanoveným způsobem držiteli akreditace závaznou přihlášku, splní předepsané kvalifikační předpoklady a uhradí stanovený poplatek.

V případě, že uchazeč vykonal první zkoušku u jiné akreditované organizace, musí předložit ověřenou kopii platného osvědčení. Uchazeč musí prokázat, že zajišťoval úkoly v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nejméně 36 měsíců.



PŘIHLÁŠKY:

K jednotlivým termínům je nutno zaslat nejpozději 21 dní před termínem konání zkoušky, součástí přihlášky je i písemné doložení potřebných kvalifikačních předpokladů pro účast na periodické zkoušce  dle zákona č. 309/2006 Sb.


POŽADAVKY NA UCHAZEČE:

  1. úředně ověřená kopie osvědčení z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP; úřední ověření se nevyžaduje, pokud byla zkouška vykonána u stejného držitele akreditace. 
  2. kopie nejvyššího dosaženého vzdělání (alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou)
  3. odborná praxe v délce minimálně 3 let od získání osvědčení

VZOR POTVRZENÉ PRAXE ZDE

Za odbornou praxi se považuje doba činnosti vykonávaná v oboru, ve kterém fyzická osoba zajišťuje úkoly v prevenci rizik nebo činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. [§ 10 odst. 1 písm. a), b) zákona č. 309/2006 Sb.]

 

ZMĚNY OPROTI PRVOTNÍ ZKOUŠCE:

 

ORGANIZAČNÍ POKYNY:

Místo konání:

 

Platba:


ARRANO GROUP s.r.o. Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS