Periodická zkouška Koordinátor BOZP na staveništi


Společnost Arrano Group s.r.o. dříve Ecological Consulting a.s. získala jako první subjekt v České republice od Ministerstva práce a sociálních věcí akreditaci k provádění
zkoušky z odborné způsobilosti koordinátora BOZP na staveništi podle zákona č.309/2006 Sb. a prováděcích předpisů na dobu 3 let. Dne 18.2.2010 MPSV udělilo společnosti Ecological Consulting a.s. prodloužení akreditace zkoušek z odborné způsobilosti na dobu 10-ti let. AKREDITACE MPSV k nahlédnutí zde.

Společnost Arrano Group s.r.o. podala návrh na změnu akreditace zkoušek z odborné způsobilosti k činnosti Koordinátora BOZP na staveništi a dne 29.1.2013 Ministerstvo práce a sociálních věcí schválilo změnu akreditace k provádění periodických zkoušek z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora BOZP na staveništi.

CENA PERIODICKÉ ZKOUŠKY PO 5 TI LETECH:
7.000 Kč (včetně DPH)

MAXIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ ZKOUŠKY: 8 osob

TERMÍNY ZKOUŠEK OLOMOUC 2019:
adresa konání Střední novosadská 7/10, 779 00 OLOMOUC

 

18. ledna 2019
22. února 2019
29. března 2019
26. dubna 2019
31. května 2019
28. června 2019
26. července 2019
30. srpna 2019
27. září 2019
25. října 2019
29. listopadu 2019
13. prosince 2019

 

ODBORNÝ GARANT ZKOUŠKY: Ing. Petr Kopečný


KDO SE MŮŽE PŘIHLÁSIT:

Periodickou zkoušku z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi může vykonat každá osoba, která podá stanoveným způsobem držiteli akreditace závaznou přihlášku, splní předepsané kvalifikační předpoklady a uhradí stanovený poplatek.

V případě, že uchazeč vykonal první zkoušku u jiné akreditované organizace, musí předložit ověřenou kopii platného osvědčení. Uchazeč musí prokázat, že prováděl činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi nejméně 36 měsíců.PŘIHLÁŠKY:

K jednotlivým termínům je nutno zaslat nejpozději 21 dní před termínem konání zkoušky, součástí přihlášky je i písemné doložení potřebných kvalifikačních předpokladů pro účast na periodické zkoušce  dle zákona č. 309/2006 Sb.


POŽADAVKY NA UCHAZEČE:

  1. úředně ověřená kopie osvědčení z odborné způsobilosti k činnnosti koordinátora BOZP na staveništi; úřední ověření se nevyžaduje, pokud byla zkouška vykonána u stejného držitele akreditace
  2. kopie nejvyššího dosaženého vzdělání (alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání technického zaměření nebo vysokoškolské vzdělání technického zaměření)
  3. odborná praxe v délce minimálně 3 let od získání osvědčení

VZOR POTVRZENÉ PRAXE ZDE

Za odbornou praxi se považuje doba činnosti vykonávaná při přípravě nebo realizaci staveb. 

ZMĚNY OPROTI PRVOTNÍ ZKOUŠCE:

 

ORGANIZAČNÍ POKYNY:

Místo konání:

 

Platba:


ARRANO GROUP s.r.o. Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS