Plán BOZP

Zpracujeme Plán BOZP dle Přílohy č. 6 a NV č. 591/2006 Sb., v platném znění během přípravy a následně realizaci stavby pro všechny typy staveb – pozemní stavby, dopravní i vodohospodářeské.

 

Plán BOZP na staveništi

Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1, zadavatel stavby zajistí, aby byl při přípravě stavby zpracován plán podle druhu a velikosti plně vyhovující potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl při realizaci stavby aktualizován. Plán zpracovává koordinátor. V plánu musí být uvedeny základní informace o stavbě a staveništi, postupy navrhované pro jednotlivé práce a pracovní činnosti zahrnující konkrétní požadavky pro jejich bezpečné provádění, jejich předpokládané časové trvání a posloupnost nebo souběh; musí být přizpůsobován skutečnému stavu a podstatným změnám stavby během její realizace. Vláda stanoví nařízením bližší požadavky na obsah a rozsah plánu.

Zákonnou povinnost zpracovat (nechat vypracovat) Plán BOZP na staveništi určuje zadavateli stavby (investorovi) zákon č. 309/2006 Sb. Dle §15 odst. 2., je zadavatel stavby povinen před zahájením prací na staveništi zajistit zpracování plánu BOZP, a to v případech:

1. U staveb povinně hlášených na Oblastní inspekci práce, tj.:


Rozsah stavby dle § 15 zákona 309/2006 Sb.:


2. Jsou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, dle přílohy č. 5 NV č. 591/2006 Sb.:


    Práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb.:


Zadavatel stavby postupuje při výběru zhotovitele v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci s ohledem na práce a činnosti vystavující zaměstnance zvýšenému ohrožení života nebo zdraví na staveništi uvedenými v plánu.


Povinnost vypracovat Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi již v přípravné fázi projektu je stanovena také ve vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, která je prováděcím předpisem ke stavebnímu zákonu č. 183/2006 Sb., požaduje, aby plán BOZP byl součástí této dokumentace. Plán musí být zpracován tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. Stavební úřad nemusí vyhovět žádosti o stavební povolení, má-li projektová dokumentace obsahovat Plán BOZP a neobsahuje ho, nebo je zpracován nedostatečně.

K projektové dokumentaci se ve vybraných případech vyjadřuje také Oblastní inspekce práce. Nezbytný obsah žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci stavby, typy staveb, ke kterým se OIP vyjadřuje a obsah projektové dokumentace.

 

Základní podklady pro zpracování Plánu:


ARRANO GROUP s.r.o. Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS