Koordinátor BOZP na staveništi

V PŘÍPRAVĚ A REALIZACI STAVBY

 určen ze zákona č. 309/2006 SB., v platném znění

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, je zadavatel stavby povinen písemně určit jednoho nebo více koordinátorů s přihlédnutím k druhu a velikosti stavby a její náročnosti na koordinaci opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce na staveništi. Koordinátor podle věty první musí být určen při přípravě stavby od zahájení prací na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení do jejího předání zadavateli stavby, a při realizaci stavby od převzetí staveniště prvním zhotovitelem, do převzetí dokončené stavby zadavatelem stavby. Činnosti koordinátora při přípravě stavby a při její realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou.

Společnost Arrano Group s.r.o. vám zajistí splnění této povinnosti a starosti formou outsourcingu profesionálních koordinátorů BOZP a to jak v přípravné, tak v realizační etapě stavby.

Pokud se sami chcete stát koordinátorem nebo zajistit příslušnou odbornost svým pracovníkům, provedeme odborné přezkoušení, ke kterému jsme oprávněni na základě akreditace vystavené Ministerstvem práce a sociálních věcí.


Kdo je koordinátor BOZP?
Koordinátor BOZP je odborně způsobilá osoba, jejímž úkolem je zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při přípravě a realizaci stavby pro zadavatele stavby. 

Proč koordinátor BOZP?
K zajištění minimalizace pracovních úrazů na stavbách. Zahraniční praxe jednoznačně dokazuje, že přítomnost koordinátora BOZP na stavbách vede ke snižování úrazovosti ve stavebnictví.

Jak pracuje koordinátor BOZP?
Koordinátor se podílí na přípravné i realizační fázi staveb.


PŘÍPRAVNÁ FÁZE STAVBY

  1. Plán BOZP – zpracuje dle přílohy č. 6 NV č. 591/2006 Sb., v platném znění, zpracování probíhá v průběhu projektové přípravy ve spolupráci s projektantem, plán BOZP musí být předán zadavateli stavby před výběrem zhotovitele, tak aby zhotovitel v rámci nabídnuté ceny stavby zohlednil požadavky na BOZP uvedené v plánu BOZP
  2. Oznámení o zahájení prací - zpracovává dokument pro zadavatele stavby
  3. Přehled rizik - konkrétní rizika k stavbě včetně návrhu opatření
  4. Zpracování registru právních předpisů BOZPREALIZAČNÍ FÁZE STAVBY

  1. Plán BOZP – aktualizace z přípravy stavby v případě nových skutečností
  2. Oznámení o zahájení prací - aktualizace dokumentu z přípravy a zaslání zadavatelem nejpozději 8 dní před předáním staveniště
  3. Přehled rizik - konkrétní rizika k stavbě včetně návrhu opatření
  4. Zpracování registru právních předpisů BOZP


I. Spolupráce s vedením stavby


II. Kontrolní činnost


III. Preventivní opatření


IV. Dokumentace:


Zajistíme nejen splnění všech zákoných požadavků, ale pomůžeme Vám i s oblastí BOZP, nad rámec zákonných požadavků. Máme dlouholeté zkušenosti s výkonem činnosti koordinátora BOZP na staveništi v přípravě i realizaci stavby a zkušenosti s jednáním a kontrolou ze strany inspektorátů práce ve všech krajích ČR.


ARRANO GROUP s.r.o. Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS