Aktuální téma

POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ VÝSTVABY V BOZP PO NOVELE Z KVĚTNA 2016

V současné době odborná veřejnost často diskutuje o uplatňování požadavků dle nové právní úpravy zákona č. 309/2006 Sb., a jeho prováděcích předpisů. Zde jsou vypsány zákonné povinnosti jednotlivých účastníků s praktickými postřehy z naší praxe včetně přílohy obsahující seznam možných pokut, které může při neplnění zákonných povinnosti oblastnní inspektorát jednotlivým účastníkům udělit.

ZADAVATEL STAVBY: NEJDŮLEŽITEJŠÍ ÚČASTNÍK Z HLEDISKA BOZP NA STAVENIŠTI!

Zadavatel stavby není vždy seznámen s úlohou koordinátora na staveništi a mnohdy ani s jeho zákonnými povinnnostimi v oblasti BOZP. Pokud se už s povinností určit koordinátora setká, velmi často jej chápe jako nutné zlo. Podle něj musí investovat další finanční prostředky na službu, kterou podle svého názoru nepotřebuje. Vzhledem k těmto skutečnostem, má na koordinátora jediný požadavek, aby prováděl svou práci pouze formálně, za minimum peněz, protože investor „přece jen potřebuje to razítko“

Bohužel si však neuvědomuje jakou má zadavatel stavby i koordinátor odpovědnost při výkonu svého povolání a to nejen morální, a zákonnou, ale i trestní. Informace, že může být koordinátor pokutován OIP za špatně prováděnou činnost, že nese trestní odpovědnost při vzniku např. vážného nebo smrtelného úrazu, je pro mnohé investory stále ještě neuvěřitelná novinka. Stejné reakce jsou i při informaci možností sankce zadavatele za nedodržení svých povinností dle z. 309/2006.

POVINNOSTI ZADAVATELE STAVBY:


PŘESNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA OHLEDNĚ ČASOVÉ DOBY URČENÍ KOORDINÁTORA BOZP:

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, je zadavatel stavby povinen písemně určit jednoho nebo více koordinátorů s přihlédnutím k druhu a velikosti stavby a její náročnosti na koordinaci opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce na staveništi. Koordinátor podle věty první musí být určen při přípravě stavby od zahájení prací na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení do jejího předání zadavateli stavby, a při realizaci stavby od převzetí staveniště prvním zhotovitelem, do převzetí dokončené stavby zadavatelem stavby. Činnosti koordinátora při přípravě stavby a při její realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou.

Kde však tato povinnost začíná? Dle zmiňovaného zákona - již v přípravné fázi projektu, kdy zadavatel určí koordinátora v přípravě stavby (ten má stanoveny své povinnosti také v nařízení vlády č.591/2006 § 7. )

Každý investor ví, že pokud chce realizovat nějakou stavbu, musí mít projektovou dokumentaci a stavební povolení. A právě od projektanta a pracovníka stavebního úřadu by měla přijít informace o potřebnosti určit i koordinátora BOZP na staveništi.

Součástí projektové dokumentace je tzv. Plán BOZP (dále jen plán), který by měl zadavateli jasně definovat, zda je na stavbě v realizaci potřeba koordinátora určit a v jakých četnostech je tento výkon optimální. Plán BOZP dává také další doporučení, jak zajistit pracovníky v jednotlivých pracovních operacích tak, aby práce byly prováděny bezpečně, zda vzniká povinnost zadavateli podat Oznámení o zahájení stavby na OIP a dalšÍ zákonné povinnosti.

Zadavatel stavby zajistí, aby byl při přípravě stavby zpracován plán podle druhu a velikosti plně vyhovující potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl při realizaci stavby aktualizován. Plán zpracovává koordinátor.

Zadavatel stavby postupuje při výběru zhotovitele v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci s ohledem na práce a činnosti vystavující zaměstnance zvýšenému ohrožení života nebo zdraví na staveništi uvedenými v plánu.

KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI A JEHO POVINNOSTI:

 

NOVÉ POVINNOSTI A MOŽNOSTI:

 

NOVÉ POVINNOSTI ZHOTOVITELE STAVBY:

 


ARRANO GROUP s.r.o. Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS